Zgłoszenia

Przedszkole Niepubliczne BAJKA

ul. Radziwie 7

01-164 Warszawa                         

tel. 692 885 447

tel. 22 224 62 46

dyrektor@przedszkole-bajka.eu

zapisy@przedszkole-bajka.eu

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA BAJKA

 

Imię i nazwisko przedszkolaka:

Proszę o przyjęcie do przedszkola przy ul. Radziwie 7 w Warszawie od dnia:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL przedszkolaka:

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania (jeżeli inny od zamieszkania):

Imiona i nazwiska rodziców:

Email kontaktowy:

Telefony pierwszego kontaktu:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Mamy:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Taty:

Przewidywane godziny przyprowadzania i odbioru przedszkolaka

Przyprowadzanie o:

Odbiór o:

Informacje o ulubionych zajęciach przedszkolaka:

Inne uwagi rodziców (wskazania bądź przeciwwskazania, przebyte choroby zakaźne itp.):

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji dziecka do przedszkola

● § 10 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

Przepisz kod z obrazka
captcha

 

 

O pozytywnej akceptacji formularza zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Akceptacja warunków polityki prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Warszawie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa.