Myszka Miki

Wychowawca: Magdalena Pawlukowicz

Nauczyciel wspomagający:  Marta Cichocka
Tematyka: 1. W gospodarstwie wiejskim

2. Moja rodzina

3. Mój region, moje państwo, moja Unia

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

Ad. 1  Poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi  Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania  Zapoznanie z etapami produkcji chleba, sera, masła.  Zapoznanie z nazwami i wyglądem narzędzi ogrodniczych: motyki, łopaty, wideł, konewki, sekatora, grabi  Nazywanie pomieszczeń gospodarczych: stodoła, obora, kurnik, stajnia.  Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi  Aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu  Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw  Określanie i porównywanie czasu trwania różnych czynności przy zastosowaniu klepsydry. Rozwiązywanie prostych działań matematycznych z użyciem znaków: +, – =.

Ad. 2  Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości  Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom  Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)  Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny  Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują  Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)  Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny  Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty  Recytowanie indywidualnie i zespołowo długich wierszy  Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  Porównywanie liczb z użyciem znaków: <, >, =. Określanie i porównywanie czasu trwania różnych czynności przy zastosowaniu zegara tarczowego i elektronicznego.
2

Ad. 3
 Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu  Nazywanie największych rzek Polski- Wisły i Odry, morza- Bałtyku, gór- Tatr, oraz największych miast Poski  Wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami  Wyjaśnienie jakie znaczenie ma przynależność Polski do Unii Europejskiej  Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE  Poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji; poznawanie baśni wybranych państw należących do UE  Używanie nazwy danej wspólnoty narodowej lub etnicznej  Posługiwanie się prostymi zwrotami, określeniami w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w języku regionalnym  Recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w języku regionalnym  Nauka elementów wybranych tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki  Śpiewanie regionalnych piosenek ludowych  Obserwowanie przesuwania się podziałki czasowej na minutniku przy odmierzaniu czasu trwania różnych czynności i zajęć. Rozwiązywanie prostych działań matematycznych z zastosowaniem znaków matematycznych.