Myszka Miki

Wychowawca: Magdalena Pawlukowicz

Nauczyciel wspomagający:  Marta Cichocka

 

 

Tematyka:

1. Grzybobranie. 2.

11 listopada- Narodowe święto Niepodległości.

3. Moje emocje.

4. Polska – moja ojczyzna.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

Ad. 1  Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pierznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy);  Wymienianie potraw i przetworów sporządzonych z grzybów na podstawie własnych wiadomości;  Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania;  Rozwijanie umiejętności poprawnego wyrażania się zdaniami złożonymi, oraz stosowania kilkuzdaniowej wypowiedzi;  Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się w czasach- przyszłym i przeszłym;  Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez określanie szacunkowej liczebności zbiorów;  Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów, określanie kolejności czynności;

Ad. 2
 Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez obchodzenie 11 listopada oraz stosowanie zwrotów: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku; poznawanie ważniejszych pomników polskiej historii;  Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem (rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej);  Nazywanie figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta.  Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju;

Ad. 3
 Nazywanie i werbalizowanie różnych emocji podczas zabaw;  Określanie sytuacji wywołujących różne emocje np. radość, smutek, złość, strach itd.;  Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;  Wdrażanie do rozwijania aktywności badawczej, umiejętności rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, rozumowania przyczynowoskutkowego, poznawania samego siebie;  Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;  Rozwijanie logicznego myślenia poprzez: rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania.

Ad. 4
 Kształtowanie wiedzy dotyczącej naszego kraju poprzez: podawanie nazwy naszego kraju, wskazywanie poszczególnych symboli narodowych (flagi, godła, hymnu), wskazywanie najdłuższych rzek Polski- Wisły i Odry, morza- Bałtyku, gór- Tatr, oraz największych miast Polski;  Kształtowanie postawy patriotycznej naszego poprzez poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, poznawanie ważniejszych regionów Polski (znajdujących się tam bogactw naturalnych), poznawanie ważniejszych pomników polskiej historii;  Zwrócenie uwagi na piękno naszego kraju poprzez oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie legend; odwoływanie się do własnych obserwacji;  Rozwijanie logicznego myślenia poprzez: zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);  Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez dodawanie i odejmowanie w zakresie 4 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 
PIOSENKI
Kwiaty Polskie
1.Śpiewa ci obcy wiatr, Zachwyca wielki świat, A serce tęskni. Bo gdzieś daleko stąd, Został rodzinny dom, Tam jest najpiękniej. Tam właśnie teraz, rozkwitły kwiaty: Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły, Ojczyste kwiaty, w ich zapachu, Urodzie jest Polska.

2.Żeby tak jeszcze raz, ujrzeć ojczysty las, Pola i łąki. I do matczynych rąk, przynieść z zielonych łąk Rozkwitłe pąki. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.

3.Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna, Hen gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą w świat, Zabierz z rodzinnych stron, Mały bukiecik. Weź z tą piosenką, bukiecik kwiatów, Stokrotek, fiołków, kaczeńcy i maków.

„Rota”

1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg ! Tak nam dopomóż Bóg !

2. Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg ! Tak nam dopomóż Bóg !

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił. Orężem stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg