Formularz zgłoszenia dziecka

Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola Bajka przy ul. Radziwie 7 w Warszawie

Imię i nazwisko przedszkolaka:

Proszę o przyjęcie do przedszkola przy ul. Radziwie 7 w Warszawie od dnia:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL przedszkolaka:

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania (jeżeli inny od zamieszkania):

Imiona i nazwiska rodziców:

Email kontaktowy:

Telefony pierwszego kontaktu:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Mamy:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Taty:

Przewidywane godziny przyprowadzania i odbioru przedszkolaka

Przyprowadzanie o:

Odbiór o:

Informacje o ulubionych zajęciach przedszkolaka:

Inne uwagi rodziców (wskazania bądź przeciwwskazania, przebyte choroby zakaźne itp.):

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji dziecka do przedszkola

● § 10 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

Przepisz kod z obrazka
captcha

O pozytywnej akceptacji formularza zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie