Formularz zgłoszenia dziecka

Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola Bajka przy ul. Radziwie 7 w Warszawie

  Imię i nazwisko przedszkolaka:

  Proszę o przyjęcie do przedszkola przy ul. Radziwie 7 w Warszawie od dnia:

  Data urodzenia:

  Miejsce urodzenia:

  PESEL przedszkolaka:

  Adres zamieszkania:

  Adres zameldowania (jeżeli inny od zamieszkania):

  Imiona i nazwiska rodziców:

  Email kontaktowy:

  Telefony pierwszego kontaktu:

  Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Mamy:

  Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Taty:

  Przewidywane godziny przyprowadzania i odbioru przedszkolaka

  Przyprowadzanie o:

  Odbiór o:

  Informacje o ulubionych zajęciach przedszkolaka:

  Inne uwagi rodziców (wskazania bądź przeciwwskazania, przebyte choroby zakaźne itp.):

  Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji dziecka do przedszkola

  ● § 10 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
  działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

  Przepisz kod z obrazka
  captcha

  O pozytywnej akceptacji formularza zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie