Regulamin przedszkola

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BAJKA

WARSZAWA

UL RADZIWIE 7 z dn. 01.09.2011r

Pkt.1 Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 18. 00

Pkt 2. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 9.00 i odbierać do godziny 18.00

Pkt.3 Od dziecka odebranego z przedszkola po godzinie 18.00 pobierana jest opłata w wysokości

30 zł za godzinę, do 30 minut – 15 zł.

Pkt 4. Dzieci mogą być odbierane przez osoby piśmiennie upoważnione, posiadające przy sobie dokument tożsamości.

Pkt 5. W przypadku stwierdzenia bądź wyczucia alkoholu u osoby odbierającej dziecko z przedszkola – dziecko nie będzie wydane.

Pkt 6. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać na numer stacjonarny przedszkola do godziny 9.00 w dniu nieobecności dziecka. W innym wypadku dziecko będzie traktowane jako obecne, bez możliwości odliczenia stawki żywieniowej.

Pkt 7. W przedszkolu nie wykonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

Pkt 8. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Pkt 9. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku niezgłoszenia dolegliwości dziecka i przyprowadzenia dziecka chorego.

Pkt 10. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

Pkt 11. Rodzice nie mogą przyprowadzać dziecka do przedszkola z objawami nieżytu dróg oddechowych (nie dotyczy dzieci alergicznych po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię u dziecka)

i innych chorób zakaźnych.

Pkt 12. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o występowaniu alergii pokarmowych u dziecka.

Pkt 13. Po przebytej chorobie dziecka rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

Pkt 14. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną lub zatrucie pokarmowe.

Pkt 15. Rodzice po okresie wakacyjnym zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o badaniu na obecność pasożytów u dziecka.. Dzieci nowo przyjęte w ciągu roku dostarczają zaświadczenie z chwilą przyjęcia do przedszkola.

Pkt 16. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania: umowy zawartej z dyrektorem przedszkola, regulaminu i statutu przedszkola.

Pkt 17. Dyrektor może skreślić dziecko ze skutkiem natychmiastowym z listy wychowanków w przypadku:

  • braku zapłaty za przedszkole zgodnie z zawartą umową;

  • systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu;

  • uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych,w oddziale ogólnodostępnym, lub stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia rówieśników.

  • braku porozumienia między rodzicami, a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych

Pkt 18. Rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci, uroczystościach przedszkolnych, zebraniach.

Pkt 19. Rodzice powinni zapewnić dziecku pięcioletniemu regularne uczęszczanie na zajęcia

Pkt 20. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

Pkt 21.Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek –

uchwała Rodziców na zebraniu ogólnym   w dniu 18.03.2014 r.

Pkt 22. W miarę sprzyjającej pogody wszystkie dzieci codziennie korzystają ze świeżego powietrza. Rodzice zobowiązani są ubrać dziecko adekwatnie do warunków pogodowych i zapewnić w okresie letnim nakrycie głowy.

Pkt23.Dzieci do przedszkola nie przynoszą własnych posiłków.(nie dotyczy dzieci alergicznych).